Rivning

Vi hjälper dig med alla typer av rivning vid ex. renovering, ombyggnad eller skada. Från  att kapa gips och riva golv efter fuktskador

Vi utför alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv efter vattenskada till att riva ut ett helt kontorslandskap vid renovering. Det förekommer mycket damm vid rivning. Genom att spärra av området med inplastning och använda dammfällor kan vi minimera spridningen av damm. Vi kan också arbeta med undertrycksventilation med hjälp av luftslussar och luftrenare. Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Platsen besiktigas först av en arbetsledare som då undersöker var rörledningar, vattenledningar och el finns draget. Undersökning görs också om det finns miljöfarliga ämnen som behövs tas om hand. Det krävs utbildning, ceritfiering och konstruktionskunskap för att kunna hitta och ta hand om farliga ämnen som PCB och asbest. Vi ser till att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering.

Efter avslutad rivning gör vi en grovstädning och tar hand om miljöfarligt avfall enligt de lagar och förordningar som gäller. Vi är utbildade i hantering av miljöfarliga ämnen såsom PCB och asbest. Det är viktigt att veta vilket material det är som ska rivas och genom vår kunskap kan vi genomföra rivning på ett säkert sätt.
Vi gör alltid en noggrann dokumentering med dagbok under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter arbetet är klart. En egenkontroll görs alltid för att se till att alla arbetsmoment genomförs korrekt.

Antal besökare: 873